Parlamentul RomânieiLege nr. 266/2002
privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante

din 15/5/2002


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 343 din 23/5/2002
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. -
(1) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor asigură cadrul organizatoric şi respectarea prevederilor legale privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, în vederea comercializării seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante.
(2) Speciile de plante cărora li se aplică prevederile prezentei legi se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
(3) În cuprinsul prezentei legi, termenul sămânţă cuprinde şi materialul săditor, iar termenul plante cuprinde plantele agricole şi horticole.
Art. 2. - În domeniul de activitate prevăzut la art. 1 Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor îi revin următoarele atribuţii şi răspunderi principale:
a) înregistrează agenţii economici implicaţi profesional, indiferent de forma de proprietate, care produc în vederea comercializării, prelucrează şi/sau comercializează seminţe din speciile de plante prevăzute la art. 1;
b) organizează controlul şi certificarea purităţii varietale, stării fitosanitare şi valorii culturale a seminţelor;
c) urmăreşte şi controlează aplicarea de către agenţii economici înregistraţi a normelor tehnice pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor, stabilite împreună cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu asociaţiile profesionale şi interprofesionale de profil;
d) sprijină dezvoltarea cercetărilor autohtone pentru crearea de soiuri din speciile de plante de interes economic şi stabileşte măsuri pentru protejarea producătorilor agricoli, persoane fizice şi juridice, împotriva riscului utilizării de seminţe necorespunzătoare sau din soiuri neadaptate condiţiilor agricole din ţara noastră;
e) publică anual sau periodic, după caz, lista cuprinzând soiurile în Catalogul oficial al soiurilor de plante înregistrate, precum şi lista sau listele cuprinzând soiurile recomandate a se utiliza de către cultivatorii din România ori abilitează publicarea acestora;
f) acordă asistenţă agenţilor economici înregistraţi în producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor şi, de asemenea, în prognozarea necesarului de seminţe pe specii, soiuri şi categorii biologice, punându-le la dispoziţie informaţiile relevante de care dispune;
g) urmăreşte aplicarea prevederilor prezentei legi, precum şi a prevederilor ce rezultă din convenţiile şi acordurile internaţionale la care România este parte, în domeniul producerii, prelucrării, controlului calităţii şi comercializării seminţelor, al testării şi înregistrării soiurilor de plante;
h) stabileşte măsuri pentru eliminarea posibilităţilor de perturbare a pieţei seminţelor, pentru conservarea resurselor genetice de plante şi pentru protecţia mediului, sănătăţii umane şi animale.
Art. 3. - Definirea termenilor de specialitate utilizaţi în prezenta lege este prevăzută în anexa care face parte integrantă din aceasta şi care poate fi modificată şi completată de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor în funcţie de evoluţia cunoştinţelor de specialitate şi a reglementărilor organismelor internaţionale în domeniu, la care România este parte.

CAPITOLUL II

Producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor

Art. 4. -
(1) Producerea în vederea comercializării, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor se realizează de către agenţii economici, persoane fizice sau juridice, înregistraţi în acest scop şi care au primit autorizaţie eliberată de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, vizată, anual, prin autorităţile teritoriale de control şi certificare a seminţelor, prevăzute în prezenta lege.
(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) pot fi înregistrate, la cerere, dacă fac dovada că dispun de dotările tehnico-materiale necesare şi de personal care are cunoştinţe corespunzătoare pentru activitatea solicitată, conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele privind carantina fitosanitară, după caz.
(3) Metodologia de înregistrare şi eliberare a autorizaţiei prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
Art. 5. - Agenţii economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor au următoarele obligaţii:
a) să respecte regulile şi normele în vigoare privind producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor, inclusiv cele privind carantina fitosanitară, după caz;
b) să ţină la zi evidenţa producţiei, a tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un registru de intrări şi ieşiri, conform modelului stabilit prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, pe care să îl pună la dispoziţie autorităţilor competente de control, la cererea acestora;
c) să respecte prevederile legale privind protecţia soiurilor;
d) să anunţe, în termenul fixat de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, suprafeţele pentru producerea seminţelor şi cantităţile pe care le propun pentru certificare;
e) să asigure folosirea metodelor de înmulţire adecvate, autocontrolul calităţii şi al cerinţelor de calitate şi să garanteze beneficiarilor calitatea seminţelor livrate pe perioada de valabilitate.
Art. 6. - Autorizaţia acordată în urma înregistrării unui agent economic pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor, după caz, poate fi retrasă temporar sau definitiv de autoritatea care a eliberat-o, dacă se constată că au fost încălcate obligaţiile ce îi revin potrivit art. 5 sau dacă nu mai desfăşoară activităţile în domeniu timp de 3 ani consecutivi.
Art. 7. - Producătorii de seminţe înregistraţi pot încheia în scris convenţii sau înţelegeri cu producătorii agricoli învecinaţi, persoane fizice sau juridice, pentru respectarea de către aceştia a distanţelor de izolare faţă de culturile destinate loturilor semincere, conform normelor tehnice stabilite.
Art. 8. - Amelioratorii sau menţinătorii de soiuri au obligaţia să pună la dispoziţie agenţilor economici înregistraţi, care multiplică aceste soiuri, tehnologiile specifice de producere a seminţelor pe bază de contract, în condiţiile legii.
Art. 9. - Producerea seminţelor din categoriile biologice prebază şi bază revine persoanelor fizice sau juridice, specificate ca menţinător în Registrul soiurilor de plante înregistrate, denumit în continuare Registrul soiurilor, şi publicate în Catalogul oficial al soiurilor şi hibrizilor de plante de cultură din România, pentru anul respectiv, denumit în continuare Catalogul oficial.
Art. 10. - Agenţii economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor răspund pentru calitatea şi identitatea acestora şi vor suporta daunele provocate beneficiarilor pentru comercializarea de seminţe necorespunzătoare.
Art. 11. - Agenţii economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor au obligaţia de a le depozita, manipula, trata şi transporta pe loturi, pe soiuri şi pe categorii biologice, în ambalaje corespunzătoare, conform normelor în vigoare.
Art. 12. - Regulile şi normele tehnice privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor, precum şi procedura de înregistrare, de supraveghere, monitorizare şi acreditare a activităţilor furnizorilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, cu respectarea prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor organismelor internaţionale la care România este parte.
Art. 13. -
(1) Seminţele se comercializează în ambalaje specifice, închise şi etichetate, iar menţiunile înscrise pe etichetă trebuie să reflecte şi să ateste identitatea şi calitatea acestora, inclusiv a stării fitosanitare, potrivit normelor în vigoare.
(2) În cazul unor soiuri modificate genetic toate etichetele sau documentele însoţitoare vor indica clar că soiul a fost modificat genetic.
(3) Seminţele brute a căror identitate este atestată se pot comercializa în vederea prelucrării.
Art. 14. -
(1) Seminţele din speciile de plante, produse pe plan intern sau importate, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, pot fi produse în scopul comercializării, respectiv pot fi comercializate, numai dacă soiul este înregistrat în Catalogul oficial sau în cataloagele Comunităţii Europene, după caz.
(2) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate lua măsuri de interzicere pentru o parte sau pentru întreg teritoriul ţării a utilizării unui soi modificat genetic, dacă se constată că soiul este dăunător culturilor din alte soiuri sau alte specii ori prezintă risc pentru mediu sau pentru sănătatea omului.
(3) În cazul speciilor şi soiurilor care nu sunt înregistrate conform alin. (1), se pot comercializa la intern, importa sau exporta:
a) seminţele destinate multiplicării pe baze contractuale, în vederea exportului integral;
b) cantităţi destinate altor scopuri de testare sau experimentare, în măsura în care aparţin unui soi pentru care a fost depusă o cerere de înscriere în catalog. În cazul unui soi modificat genetic se vor respecta prevederile legale privind evitarea riscurilor pentru sănătatea omului şi a mediului înconjurător;
c) seminţe din genuri şi specii de plante stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor potrivit reglementărilor organismelor internaţionale la care România este parte.
(4) În cazul speciilor şi soiurilor care nu sunt înregistrate conform alin. (1), pot fi introduse în ţară şi expediate în străinătate, cu avizul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, următoarele:
a) seminţe destinate pentru scopuri ştiinţifice sau de selecţie;
b) seminţe destinate testării în vederea înregistrării;
c) seminţe pentru loturi demonstrative şi expoziţii.
Art. 15. - Pentru conservarea resurselor genetice de plante Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate stabili condiţii specifice privind producerea, controlul calităţii şi comercializarea seminţelor din aceste plante.
Art. 16. - Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor se pot stabili condiţii speciale care să reglementeze comercializarea unor categorii de seminţe.
Art. 17. -
(1) Agenţii economici înregistraţi pentru comercializarea seminţelor pot efectua importuri şi exporturi de seminţe în conformitate cu normele interne şi cu reglementările organismelor internaţionale în domeniu la care România este parte.
(2) Importul este admis cu avizul prealabil al autorităţii de specialitate a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în condiţiile legii.
(3) Importul de seminţe din alte ţări decât cele din Comunitatea Europeană, pentru speciile la care se constată echivalenţa cerinţelor de certificare şi de protecţie a soiurilor, se admite cu respectarea prevederilor art. 14, a reglementărilor organismelor internaţionale în domeniul comerţului internaţional cu seminţe la care România este parte. Echivalenţa se constată de către autorităţile specializate ale Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor.
(4) Importatorii vor comunica efectuarea importului autorităţilor teritoriale specializate ale Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, care vor verifica respectarea condiţiilor de import şi punere pe piaţă.
(5) Agenţii economici importatori vor contabiliza cantităţile de seminţe importate în registrul propriu de intrări şi ieşiri.
Art. 18. - Seminţele importate nu pot circula pe piaţa internă decât în ambalajele şi cu etichetele originale. Reambalarea şi reetichetarea sunt permise numai sub controlul autorităţii de control şi certificare a seminţelor şi numai de către agenţi economici înregistraţi în acest scop.
Art. 19. - Exportul de seminţe este admis pe baze contractuale, cu condiţia respectării reglementărilor interne şi internaţionale privind circulaţia seminţelor destinate comerţului internaţional, a reglementărilor Comunităţii Europene sau, după caz, în condiţiile solicitate de importator.

CAPITOLUL III

Controlul şi certificarea calităţii seminţelor

Art. 20. -
(1) Controlul, certificarea identităţii şi a calităţii seminţelor, înregistrarea, supravegherea, monitorizarea şi acreditarea agenţilor economici furnizori de seminţe în toate etapele producerii, prelucrării şi comercializării se fac de către Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, serviciu de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în conformitate cu regulile, normele tehnice şi cu reglementările internaţionale în vigoare.
(2) Se înfiinţează Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor prin reorganizarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii Seminţelor. În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va supune Guvernului spre adoptare reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.
(3) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor funcţionează ca unităţi cu personalitate juridică, finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii acordate de la bugetul de stat, subordonate Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, prin Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor.
(4) Inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor răspund pentru documentele pe care le emit.
Art. 21. -
(1) Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor are următoarele atribuţii:
a) înregistrează, eliberează şi retrage autorizaţiile de funcţionare pentru agenţii economici care efectuează operaţiuni de producere, prelucrare şi/sau comercializare a seminţelor, după caz, cu respectarea prevederilor art. 4-6;
b) supune spre aprobare Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor proiecte de acte normative privind calitatea seminţelor;
c) organizează, coordonează şi controlează activitatea inspectoratelor teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor şi a Laboratorului Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor;
d) elaborează reguli, norme şi instrucţiuni de înregistrare, producere, control, certificare, acreditare şi comercializare, potrivit reglementărilor internaţionale în domeniul seminţelor, la care România este parte, înregistrează solicitările anuale de multiplicare a seminţelor şi urmăreşte aplicarea acestora;
e) asigură şi exercită controlul, în scopul menţinerii calităţii seminţelor la toate categoriile biologice în precontrol şi postcontrol, prin scheme şi tehnici ştiinţifice adecvate;
f) asigură legătura cu organizaţiile internaţionale specializate în domeniul seminţelor;
g) acreditează persoanele fizice sau juridice care întrunesc condiţiile stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor pentru a efectua inspecţii în câmp, a ridica probe şi a analiza calitatea seminţelor, a emite documente şi a efectua alte activităţi specifice sub supravegherea sa;
h) poate retrage acreditarea, anula documentele emise sau măsurile luate de către persoanele acreditate, dacă se constată că au fost încălcate obligaţiile ce îi revin, potrivit normelor de acreditare şi contractului de acreditare;
i) asigură instruirea şi atestarea personalului de specialitate pentru activităţile specifice.
(2) Pentru efectuarea controlului, certificării, înregistrării, supravegherii, monitorizării şi acreditării, precum şi pentru efectuarea testelor de calitate solicitantul va plăti contravaloarea prestaţiilor o dată cu admiterea cererii, conform tarifelor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor. Sumele rezultate se constituie ca mijloace extrabugetare şi se folosesc de către inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor şi de Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor pentru cheltuieli de capital, materiale şi de personal. Sumele rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor, după regularizarea cu bugetul de stat, şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
Art. 22. -
(1) Categoriile biologice de sămânţă care se controlează şi pentru care se pot emite certificate oficiale care să ateste identitatea şi calitatea acestora în condiţiile prezentei legi sunt:
a) sămânţă de prebază;
b) sămânţă de bază;
c) sămânţă certificată;
d) sămânţă comercială.
(2) Regulile şi normele tehnice de producere, control, certificare şi comercializare pot prevedea şi alte categorii de sămânţă sau subdiviziuni ale acestora, caracteristice diferitelor specii, în conformitate cu reglementările organismelor internaţionale în domeniu, la care România este parte.
Art. 23. - Se admit pentru control şi/sau pentru certificare oficială ori sub supraveghere oficială genurile, speciile şi soiurile stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, în condiţiile prezentei legi, în concordanţă cu reglementările organismelor internaţionale la care România este parte.
Art. 24. -
(1) Este interzisă comercializarea seminţelor care nu respectă regulile şi normele tehnice în vigoare, inclusiv a celor de ambalare, închidere şi etichetare, prevăzute de lege.
(2) Se interzice instituirea altor restricţii de comercializare a seminţelor în ceea ce priveşte caracteristicile lor, condiţiile de examinare, marcare şi închidere decât cele prevăzute de prezenta lege sau de alte reglementări specifice în vigoare.
(3) Pentru anumite specii, cu respectarea regulilor stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, micii producători neprofesionişti pot comercializa pe piaţa locală, direct către utilizatorul final neprofesionist, seminţe care nu satisfac cerinţele generale privind ambalarea, sistemul de închidere şi etichetare, fără a aduce prejudicii reglementărilor de carantină fitosanitară şi cu garantarea calităţii acestora.
Art. 25. - În cazul unor dificultăţi temporare de asigurare generală cu seminţe certificate Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate admite comercializarea, pentru o perioadă determinată, a unei categorii de seminţe cu exigenţe mai reduse faţă de cele prevăzute de regulile şi normele generale sau aparţinând altor soiuri decât cele admise, conform legii.

CAPITOLUL IV

Piaţa seminţelor

Art. 26. -
(1) Agenţii economici, persoane fizice sau juridice, înregistraţi pentru producerea de seminţe beneficiază de ajutoare financiare pentru producţia de seminţe, realizată în baza unui contract sau a unei declaraţii de multiplicare înregistrate la autoritatea desemnată, în condiţiile legii.
(2) Ajutorul financiar se acordă pentru producţia de seminţe destinată pentru însămânţare, certificată oficial ca sămânţă de prebază, de bază sau certificată, pentru speciile stabilite prin hotărâre a Guvernului, în scopul asigurării unui venit echitabil pentru producătorii respectivi şi al asigurării echilibrului pe piaţa seminţelor.
(3) Valoarea ajutorului financiar prevăzut la alin. (1) şi (2) se stabileşte înainte de data de 1 august pentru 2 ani de vânzare, în sumă fixă la 100 kg seminţe sau bucăţi plante, pe fiecare specie. Guvernul poate modifica valoarea stabilită pe specii pentru al doilea an de vânzare. Anul de vânzare începe la data de 1 iulie a fiecărui an şi se încheie la data de 30 iunie a anului următor.
(4) Regulile de acordare, verificare şi plata ajutorului financiar prevăzut la alin. (1), precum şi instituţiile abilitate vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.
Art. 27. -
(1) Pentru anumite specii importul se poate realiza pe baza unei licenţe de import, cu condiţia înfiinţării unui depozit bancar care să garanteze efectuarea importului în perioada de valabilitate a licenţei. Depozitul bancar va fi penalizat total sau parţial dacă importul nu este efectuat în întregime în perioada respectivă.
(2) Pentru specia sau tipul de hibrid importat cu licenţă Guvernul va putea stabili taxa de compensare egală cu diferenţa dintre un preţ de referinţă calculat pe o perioadă de 3 ani şi preţul liber în frontieră, inclusiv taxele vamale. Plata taxei de compensare este obligatorie pentru persoanele fizice şi juridice care efectuează importul la preţuri mai mici decât preţul de referinţă.
Art. 28. -
(1) Sunt exceptate de la prevederile art. 27 importurile de seminţe în cadrul unor contracte de multiplicare înregistrate.
(2) Este interzisă aplicarea de restricţii cantitative, alte măsuri restrictive sau alte taxe cu efect echivalent taxelor vamale.
(3) Lista cuprinzând produsele, regulile de aplicare, inclusiv condiţiile de plată a taxei de compensare, precum şi destinaţia acesteia, sursele de informaţii şi instituţiile abilitate să aplice prevederile alin. (1) şi (2) vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(4) În situaţia în care, din cauza importurilor sau a exporturilor, piaţa seminţelor este serios perturbată, Guvernul va lua măsurile necesare în comerţul cu alte ţări, aplicabile până când perturbările sau posibilitatea apariţiei lor încetează.

CAPITOLUL V

Înregistrarea soiurilor de plante

Art. 29. - Soiurile din speciile înregistrate în Catalogul Comunităţii Europene sau în catalogul unui stat membru al acesteia se echivalează cu soiurile înregistrate în Registrul soiurilor şi în Catalogul oficial, sub aspectul distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii.
Art. 30. - Seminţele din soiurile radiate din Catalogul oficial în situaţiile prevăzute la art. 36 mai pot fi certificate şi comercializate în următorii 2 ani şi, respectiv, 3 ani după radiere, în vederea lichidării stocurilor existente.
Art. 31. -
(1) Înregistrarea unui soi în Registrul de soiuri şi publicarea lui în Catalogul oficial se fac prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor după ce s-a stabilit, în urma examinării tehnice efectuate de Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, că îndeplineşte condiţiile de distinctivitate, uniformitate şi stabilitate şi că, pentru speciile stabilite de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, soiul posedă valoare agronomică şi/sau de utilizare.
(2) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor se pot acredita agenţi economici pentru anumite specii sau soiuri, care să execute teste şi să propună înregistrarea lor în Catalogul oficial, sub supravegherea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor.
Art. 32. - Un soi modificat genetic nu poate fi testat şi înregistrat fără ca solicitantul să dovedească faptul că acesta îndeplineşte condiţiile legale privind protecţia mediului, a sănătăţii umane şi animale.
Art. 33. - La înregistrarea în Registrul soiurilor fiecare soi trebuie să fie individualizat printr-o denumire acceptată, care să facă posibilă identificarea sa, în conformitate cu reglementările organizaţiilor internaţionale în domeniu, la care România este parte.
Art. 34. - Înscrierea soiurilor pentru examinare se face pe baza unei cereri a amelioratorului sau a reprezentantului acestuia, împuternicit în scris, însoţită de descrierea standardizată a soiului şi de asigurarea cantităţilor de seminţe necesare examinării.
Art. 35. - Pentru un soi local, dintr-o regiune bine determinată, sau dacă amelioratorul nu mai există, înregistrarea sau prelungirea acesteia se poate face din oficiu de către Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, care stabileşte şi menţinătorul soiului respectiv.
Art. 36. - Radierea unui soi din Catalogul oficial se face prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor în cazurile în care:
a) se dovedeşte necorespunzător din punct de vedere al distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii, caracteristici pe baza cărora a fost făcută înregistrarea sa în Registrul soiurilor şi publicarea în Catalogul oficial;
b) au apărut caracteristici noi care ar fi împiedicat înregistrarea sa, necunoscute la data când s-a făcut aceasta;
c) la cererea amelioratorului, a reprezentantului acestuia sau a menţinătorului soiului, după caz, precum şi în cazul în care menţinătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin de a prezenta în orice moment sămânţa necesară reproducerii soiului, conform caracteristicilor iniţiale existente la înregistrare, şi de a se supune verificării periodice de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor;
d) nu mai există un menţinător al soiului înregistrat;
e) se dovedeşte că acelaşi soi este înregistrat sub un alt nume;
f) titularul certificatului de înregistrare a soiului nu achită tarifele pentru verificarea soiului pe durata în care acesta este înregistrat în Registrul soiurilor;
g) după 10 ani de la înregistrarea soiului nu se mai solicită sau nu se mai aprobă reînscrierea.
Art. 37. -
(1) Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor şi are următoarele atribuţii:
a) elaborează metodologia de examinare tehnică şi de prezentare a noilor soiuri, în vederea înregistrării în Registrul soiurilor şi a publicării în Catalogul oficial, ţinând seama de reglementările interne şi internaţionale în vigoare;
b) examinează soiurile pentru care se cere înregistrarea;
c) previne înstrăinarea materialului biologic aflat în examinare şi asigură confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la cererea amelioratorului;
d) asigură depozitarea probelor de seminţe din soiurile înregistrate;
e) efectuează verificarea anuală a purităţii varietale a soiurilor multiplicate, dispusă de autoritatea de control şi certificare;
f) este depozitarul Registrului soiurilor, editează şi publică anual Catalogul oficial;
g) asigură legătura cu organismele şi organizaţiile internaţionale în domeniul testării şi înregistrării soiurilor.
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
Art. 38. - Se constituie Consiliul tehnic pentru soiuri şi seminţe de plante, organism consultativ al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. Componenţa şi atribuţiile acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
Art. 39. -
(1) Pentru efectuarea lucrărilor de examinare tehnică a soiurilor solicitantul sau posesorul certificatului de înregistrare va plăti, o dată cu aprobarea înscrierii pentru examinare sau pentru efectuarea testelor de verificare pentru controlul menţinerii purităţii varietale a soiului înregistrat, sumele prevăzute în tarifele stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor.
(2) Sumele rezultate se constituie ca venituri extrabugetare şi se folosesc de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor pentru cheltuieli de capital, materiale şi de personal. Sumele rămase neutilizate la finele anului se reportează în anul următor, după regularizarea cu bugetul de stat, şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
Art. 40. - Soiurile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 31 şi 33 sunt considerate înregistrate şi se înscriu în Registrul soiurilor, iar amelioratorului i se eliberează de către Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor un certificat de înregistrare a soiului, a cărui valabilitate este de 20 de ani de la data eliberării, pentru culturile de câmp, şi de 25 de ani, pentru pomi şi viţă de vie. La cererea amelioratorului se pot înregistra şi formele parentale folosite la obţinerea de hibrizi comerciali.
Art. 41. -
(1) Protecţia soiurilor de plante este asigurată potrivit Legii nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante.
(2) Drepturile amelioratorilor asupra noilor soiuri de plante din toate genurile şi speciile sunt recunoscute şi apărate prin acordarea de brevet de soi în condiţiile Legii nr. 255/1998.
(3) Brevetele de invenţie acordate în condiţiile Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie conferă amelioratorului aceleaşi drepturi.
(4) Dreptul de a produce şi de a comercializa se transmite contractual oricărei persoane fizice sau juridice, înregistrată conform art. 4, care se angajează să achite titularului de brevet o redevenţă stabilită de comun acord. Nerespectarea acestui angajament atrage retragerea autorizaţiei de producere şi de comercializare a seminţelor şi plata daunelor corespunzătoare care rezultă din aceasta.
Art. 42. - Certificatul de înregistrare a soiului conferă posesorului dreptul de a produce şi a comercializa sămânţă din toate categoriile soiului respectiv şi de a beneficia de drepturile care decurg din aceasta, potrivit legislaţiei în vigoare.
Art. 43. - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor este desemnat ca instituţie de depozit al materialului reproductibil pentru soiurile înregistrate în Registrul soiurilor.
Art. 44. - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor este împuternicit să efectueze examinările şi verificările pentru controlul menţinerii purităţii varietale a soiurilor înregistrate în Registrul soiurilor şi publicate în Catalogul oficial.
Art. 45. - După obţinerea certificatului de înregistrare a soiului titularul acestuia are obligaţia de a pune la dispoziţie Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor un eşantion-martor de seminţe sau de plante, care se va conserva şi care va constitui proba-etalon pentru verificarea purităţii varietale şi a autenticităţii.
Art. 46. - Titularul certificatului de înregistrare a soiului plăteşte efectuarea examinării şi verificării pentru controlul menţinerii purităţii varietate a soiului pe toată durata în care acesta este înscris în Registrul soiurilor şi publicat în Catalogul oficial.

CAPITOLUL VI

Sancţiuni

Art. 47. -
(1) Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor poate dispune reţinerea oricărei cantităţi de sămânţă pregătită pentru comercializare, în timpul sau după comercializare, găsită fără documente de calitate sau de stare fitosanitară, prevăzute de legislaţia în vigoare, sau cu documente necorespunzătoare dispoziţiilor legale, până la clarificarea situaţiei.
(2) În cazul în care sămânţa nu corespunde condiţiilor legale în vigoare, autoritatea prevăzută la alin. (1) poate dispune returnarea acesteia, folosirea în alte scopuri, confiscarea şi/sau distrugerea pe cheltuiala titularului.
Art. 48. - Constituie contravenţii la normele privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi comercializarea seminţelor următoarele fapte:
a) comercializarea de seminţe necertificate sau din loturi provenite de la agenţi economici neînregistraţi, conform prevederilor prezentei legi;
b) producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea de seminţe fără autorizaţia eliberată de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor prin autorităţile teritoriale de control şi certificare a seminţelor, cu excepţia celor prevăzute la art. 24 alin. (3);
c) neasigurarea măsurilor corespunzătoare menţinerii calităţii şi identităţii la recoltarea, prelucrarea sau condiţionarea seminţelor;
d) depozitarea şi transportul seminţelor fără documente care să ateste calitatea şi identitatea acestora, precum şi neasigurarea măsurilor de protecţie a calităţii şi a autenticităţii lor;
e) lipsa registrului de intrări şi ieşiri prevăzut la art. 5 lit. b), ţinerea necorespunzătoare a evidenţei producerii, intrărilor, ieşirilor şi stocurilor de seminţe;
f) refuzul de a prezenta documentele privind calitatea seminţelor, precum şi evidenţele prevăzute la lit. e), la cererea autorităţilor de control împuternicite de Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor;
g) înscrierea unor date eronate în documentele de atestare a calităţii seminţelor;
h) comercializarea de seminţe fără documente care să ateste calitatea şi starea fitosanitară corespunzătoare pentru însămânţare;
i) comercializarea de seminţe care nu corespund normelor în vigoare.
Art. 49. - Constituie infracţiuni la normele privind producerea, prelucrarea, controlul calităţii şi comercializarea seminţelor şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 4 ani următoarele fapte:
a) introducerea în ţară de seminţe fără avizul de specialitate al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor sau neconforme cu reglementările în vigoare;
b) comercializarea de seminţe din import, neavizate de autoritatea de specialitate a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor sau fără respectarea prevederilor art. 18;
c) înscrierea cu intenţie a unor date eronate în documentele de atestare a calităţii seminţelor.
Art. 50. -
(1) Contravenţiile prevăzute la art. 48 din prezenta lege se sancţionează cu amendă aplicată persoanelor fizice sau, după caz, juridice, după cum urmează:
a) cea de la lit. d), cu amendă de la 3.400.000 lei la 10.000.000 lei;
b) cele de la lit. c), e) şi h), cu amendă de la 10.000.000 lei la 17.000.000 lei;
c) cele de la lit. a), b) şi i), cu amendă de la 17.000.000 lei la 34.000.000 lei;
d) cele de la lit. f) şi g), cu amendă de la 34.000.000 lei la 56.000.000 lei.
(2) Valoarea amenzilor va fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.
Art. 51. -
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 50 se fac de către persoanele împuternicite de Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor poate împuternici şi alte persoane care să constate contravenţiile şi să aplice sancţiuni.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 48 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Personalul instituţiilor publice ale administraţiei centrale şi locale va sprijini autorităţile Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor cu privire la cazurile de încălcare a prevederilor prezentei legi.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 52. - Prevederile prezentei legi se aplică şi soiurilor care sunt înscrise în Registrul soiurilor şi, respectiv, în Catalogul oficial la data intrării în vigoare a prezentei legi. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va lua măsuri ca pentru toate soiurile înscrise în Registrul soiurilor şi în Catalogul oficial, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, să emită certificate de înregistrare a soiurilor şi să stabilească dreptul de menţinător institutelor, staţiunilor agricole, instituţiilor de învăţământ superior şi altor amelioratori sau agenţi economici, la solicitarea acestora.
Art. 53. - Autorizaţiile de producere, prelucrare şi/sau comercializare şi documentele de calitate a seminţelor, eliberate în baza dispoziţiilor Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, republicată, rămân în vigoare până la expirarea termenului de valabilitate menţionat în cuprinsul acestora, iar autorizaţiile vor fi vizate anual de către autoritatea emitentă.
Art. 54. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 75/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 17 decembrie 1997, cu modificările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 28 alin. (1) teza întâi, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Bucureşti, 15 mai 2002.
Nr. 266.
ANEXĂ
DEFINIREA
termenilor de specialitate utilizaţi în lege
1. Sămânţa înseamnă orice material de reproducere: seminţe, fructe, material săditor, produs prin orice metode de înmulţire, destinat multiplicării sau pentru producţia de consum alimentar ori industrial.
2. Soiul înseamnă un grup de plante aparţinând unui taxon botanic de cel mai jos rang cunoscut, care:
a) se diferenţiază clar de cele deja cunoscute prin cel puţin un caracter distinct, precis şi puţin fluctuant, ce poate fi definit şi descris, sau prin mai multe caractere a căror combinaţie este de natură să dea calitatea de nou (distinctivitate);
b) este uniform pentru ansamblul caracterelor luate în considerare de reglementările în vigoare privind uniformitatea soiurilor, cu excepţia unui număr foarte redus de forme atipice, ţinând seama de particularităţile de reproducere (uniformitate);
c) este stabil în caracterele sale esenţiale, adică în urma reproducerii sau multiplicării succesive ori la sfârşitul fiecărui ciclu de reproducere, caracterele esenţiale rămân aşa cum au fost descrise iniţial (stabilitate);
d) este considerat soi şi hibridul cu formele parentale ale acestuia.
3. Soiul protejat înseamnă soiul nou-creat pentru care a fost acordat un brevet de soi.
4. Plantele cuprind plantele agricole şi horticole.
5. Amelioratorul înseamnă:
a) persoana fizică sau juridică care a creat sau a descoperit şi a dezvoltat un nou soi;
b) persoana care a angajat persoana prevăzută la lit. a) sau care i-a comandat acesteia activitatea de creare ori de descoperire de noi soiuri, dacă contractul prevede că dreptul de ameliorator aparţine celei dintâi;
c) succesorul în drepturi al persoanei prevăzute la lit. a) sau b), după caz.
6. Menţinătorul înseamnă persoana fizică sau juridică indicată în Registrul soiurilor ca responsabilă pentru menţinerea unui soi cu caracteristicile avute la data înscrierii în Registrul soiurilor.
Menţinătorul poate fi amelioratorul soiului sau persoana căreia amelioratorul i-a transferat acest drept printr-o tranzacţie legală.
7. Prelucrarea cuprinde cel puţin una dintre următoarele operaţiuni: condiţionarea, incluzând: precurăţarea, uscarea, curăţarea, sortarea, fasonarea, tratarea, după caz; formarea loturilor; ambalarea şi etichetarea, precum şi operaţiuni auxiliare ca: depozitarea, păstrarea şi transportul seminţelor.
8. Comercializarea înseamnă vânzarea, deţinerea în vederea vânzării, oferta pentru vânzare şi orice cedare, furnizare sau transfer, în scopul unei exploatări comerciale a seminţei la terţi, fie că este sau nu este remunerată.
Nu fac obiectul comercializării:
a) livrarea de seminţe la organismele oficiale de testare şi inspecţie;
b) furnizarea de seminţe la prestatorii de servicii în vederea transformării sau condiţionării, atât timp cât prestatorul de servicii nu obţine un drept asupra seminţei furnizate astfel;
c) furnizarea de seminţe brute, sub anumite condiţii, la prestatorii de servicii, în vederea producerii unor materii prime agricole destinate pentru scopuri industriale, sau de seminţe înmulţite pentru acest scop (procesare), atât timp cât prestatorul de servicii nu obţine un drept nici asupra seminţei furnizate, nici asupra produsului recoltei.
9. Categoriile biologice din procesul de producere a seminţelor sunt definite după cum urmează:
a) sămânţa amelioratorului înseamnă sămânţa:
- produsă de către sau sub directa responsabilitate a amelioratorului ori a menţinătorului, folosind selecţia conservativă sau alte metode ştiinţifice specifice;
- care este destinată producerii seminţelor de prebază;
- care satisface cerinţele impuse de reglementările în vigoare privind puritatea varietală pentru seminţele de prebază;
b) sămânţa de prebază înseamnă sămânţa din toate verigile biologice dintre sămânţa amelioratorului şi sămânţa de bază, care:
- a fost produsă de sau sub directa responsabilitate a menţinătorului;
- a fost produsă din sămânţa amelioratorului ori din sămânţă de prebază;
- este destinată producerii de sămânţă de prebază sau de bază;
- satisface cerinţele impuse de reglementările în vigoare specificate pentru seminţele de prebază;
c) sămânţa de bază înseamnă sămânţa:
- produsă de către sau sub directa responsabilitate a menţinătorului;
- care a fost produsă din sămânţa de prebază;
- care este destinată producerii de sămânţă certificată;
- care satisface cerinţele impuse de reglementările în vigoare specificate pentru seminţele de bază;
d) sămânţa certificată înseamnă:
- în cazul hibrizilor, sămânţa produsă în loturi de hibridare din sămânţă de bază şi care este destinată producerii de recoltă pentru consum uman, animal sau pentru industrializare;
- în cazul soiurilor, sămânţa produsă direct din sămânţă de bază pentru reînmulţiri sau pentru consum şi care satisface cerinţele impuse de reglementările în vigoare, specificate pentru seminţele certificate;
- la cererea autorului sau menţinătorului poate fi obţinută dintr-o sămânţă de prebază;
c) sămânţa comercială înseamnă sămânţa care:
- are identitate ca specie;
- corespunde condiţiilor impuse de reglementările în vigoare specificate pentru seminţele comerciale;
- corespunde, în urma unui examen, condiţiilor de valoare culturală prevăzute în normele în vigoare.
10. Înregistrarea agenţilor economici înseamnă operaţiunea de admitere a unei activităţi pe care un agent economic, persoană fizică sau juridică, doreşte să o efectueze în cadrul obiectului său de activitate, dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice şi organizatorice preliminare desfăşurării respectivei activităţi.
11. Contractul de multiplicare înseamnă contractul de prestare de servicii care prevede condiţiile tehnice şi financiare de realizare a producţiei de seminţe multiplicate, încheiat, în condiţiile legii, între proprietarul seminţelor destinate multiplicării sau reprezentantul acestuia şi un agricultor multiplicator.
12. Declaraţia de multiplicare înseamnă cererea persoanelor fizice sau juridice înregistrate pentru producerea de seminţe, adresată autorităţii de certificare, în vederea admiterii culturii semincere, destinată multiplicării, pentru inspecţia în câmp.
13. Supravegherea oficială înseamnă procedura prin care autoritatea oficială urmăreşte şi verifică activitatea specifică a unei persoane fizice sau juridice împuternicite de autoritatea respectivă să desfăşoare o anumită activitate în numele său.